top of page

KATECHEZY DO BIERZMOWANIA

Polsk katekese.jpg

 

 

 

Przygotowanie do Bierzmowania

 

1. Modlitwy i prawdy chrześcijańskiej wiary.

MODLITWA PAŃSKA

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen

ZDROWAŚ MARYJO

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą; błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Nie pożądaj rzeczy bliźniego swego.

 

WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY

1. Rachunek sumienia.

2. Żal za grzechy.

3. Mocne postanowienie poprawy.

4. Spowiedź szczera.

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

 

PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i

powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć

Komunię Świętą.

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów

mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w

zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

GŁÓWNE PRAWDY WIARY

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3. Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

WIERZĘ W BOGA

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Który się począł z Ducha Świętego; narodził z Maryji Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

SAKRAMENTY ŚWIĘTE

1. Chrzest.

2. Bierzmowanie.

3. Eucharystia.

4. Pokuta.

5. Namaszczenie chorych.

6. Kapłaństwo.

7. Małżeństwo.

  

2. Wierzyć – podstawowe zagadnienia religijne.

1. Co to jest Pismo Święte?

Pismo Św. to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera słowo Boże skierowane do ludzi.

2. Kto jest autorem Pisma Świętego?

Autorem Pisma Św. jest Duch Św. i ludzie przez Ducha Św. natchnieni.

3. Jak dzieli się Pismo Święte i ile zawiera ksiąg?

Pismo Św. dzieli się na Stary Testament, który zawiera 45 ksiąg i Nowy Testament, który zawiera 27 ksiąg.

4. Skąd wiemy, że Pan Bóg istnieje?

O istnieniu Pana Boga wiemy: 1) z istnienia świata i wielkiego ładu na świecie; 2) z przekonania wszystkich ludów; 3) z własnego sumienia; 4) z Objawienia Bożego.

5. Jakie przymioty posiada Pan Bóg?

Pan Bóg jest: wieczny, wszechmocny, niezmienny, najmędrszy, święty, najsprawiedliwszy, najmiłosierniejszy.

6. Co człowiek ma dzięki duszy?

Człowiek dzięki duszy ma rozum i dlatego myśli, tworzy, oraz wolną wolę, dzięki której może wybierać między dobrem a złem.

7. Na co Pan Bóg stworzył człowieka?

Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu oraz uwielbiał Go w wieczności.

8. Na czym polegał grzech pierworodny?

Grzech pierworodny polegał na nieposłuszeństwie Bogu przez pierwszych rodziców. Ze skutków grzechu pierworodnego wybawił nas Jezus Chrystus swoim przyjściem na ziemię, swoją śmiercią i swoim zmartwychwstaniem. Grzech ten gładzi sakrament chrztu św.

9. Co to jest cud?

Cud jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne stworzenie, lecz tylko sam Bóg.

10. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?

O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy, ponieważ: 1) powiedział o tym Bóg Ojciec; 2) zaświadczyli to Apostołowie; 3) wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus; 4) swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, a zwłaszcza zmartwychwstaniem.

11. Co to jest Kościół katolicki?

Kościół katolicki jest to zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów.

12. Co jest celem i zadaniem Kościoła?

Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa, budowanie królestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności.

13. Kim jest Duch święty?

Duch św. pochodzi od Ojca i Syna. Zstępuje na nas przy chrzcie św. oraz w szczególny sposób w sakramencie bierzmowania.

14. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?

NMP czcimy ponieważ jest: 1) Matką Boga – Jezusa Chrystusa; 2) Niepokalanie Poczęta – wolna od grzechu pierworodnego; 3) Wniebowzięta – z duszą i ciałem wzięta została do nieba.

15. Co to jest sumienie?

Sumienie jest to głos duszy, który przestrzega nas przed złem. Sumienie ma każdy człowiek, który przychodzi na świat. Człowiek może zagłuszyć głos sumienia brakiem wiary i odpowiedzią na Boga i Jego miłość.

16. Siedem grzechów głównych to: pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo.

17. Co to jest Bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch św. umacnia chrześcijanina, aby swoją wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

18. Siedem darów Ducha św. to: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża.

19. Co to jest Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

20. W jakim celu Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament?

Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament, aby; 1) za nas się ofiarować we Mszy św.; 2) być naszym pokarmem w komunii św.; być stale obecnym wśród nas.

21. Co to jest Msza Święta?

Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu niebieskiemu pod postaciami chleba i wina.

22. Z jakich części składa się Msza św.?

Msza święta składa się z liturgii słowa i liturgii ofiary. Najpierw słuchamy Bożego słowa i je rozważamy a następnie przechodzimy do ołtarza i składamy ofiarę, poprzez którą sam Jezus Chrystus staje obecny wśród nas pod postaciami chleba i wina.

23. Co to jest rachunek sumienia?

Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie wszystkich grzechów popełnionych od ostatniej spowiedzi. Grzechy ciężkie, czyli śmiertelne zabierają nam łaskę Bożą i należy się z nich wyspowiadać w spowiedzi sakramentalnej. Grzechy lekkie, powszednie gładzi akt pokuty odprawiany na początku Mszy św.

24. Kim są aniołowie?

Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała. Pan Bóg stworzył aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi.

25. Co to jest świętych obcowanie?

Świętych obcowanie jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i świętymi w niebie. Modląc się za zmarłych możemy im pomóc a gdy oni są już zbawieni wówczas pomagają nam.

 

 

 

Praktyczne informacje dotyczące Sakramentu Bierzmowania.

Bierzmowanie jest Sakramentem wiary. Do bierzmowania przystąpić może osoba pragnąca żyć wiarą, posiadająca świadomość, że dalej będzie pogłębiała swoją przyjaźń z Bogiem.

Warunkiem koniecznym do przyjęcia bierzmowania jest obowiązek wcześniej odbytej spowiedzi, dlatego też do tego Sakramentu należy przygotować się przez poprawny rachunek sumienia i uczestnictwo w spowiedzi sakramentalnej.

Bierzmowanie wyciska tzw. znamię, czyli pieczęć na duszy bierzmowanego. Podobnie jak sakrament chrztu św. może być przyjęte tylko raz w życiu.

Należy wybrać sobie świadka do bierzmowania – osobę, która już otrzymała bierzmowanie i będzie dla nas umocnieniem, świadkiem wiary i pomocą w odkrywaniu Boga.

Świadkiem mogą być rodzice, krewni, znajomi. Ważne, aby były to osoby wierzące i żyjące obecnie wiarą.

Należy wybrać sobie imię patrona ( patronki) – osoby świętej, która będzie naszym wzorem, opiekunem i pomocą w wyznawaniu wiary.

Imię z bierzmowania nie jest używane w codzienności. Ma jednak ważny charakter, ma nas jak imię wybranego świętego patrona ( patronki) prowadzić i być wzorem.

Osoby ochrzczone poza miejscem obecnego zamieszkania powinny dostarczyć akt chrztu św. z parafii, gdzie odbył się chrzest św. Nie jest możliwe pójście do bierzmowania bez dokumentu o chrzcie św.

bottom of page