Misjonsmåned – Oktober 2019     

Den ekstraordinære misjonsmåneden oktober 2019
Pave Frans kunngjorde den ekstraordinære misjonsmåneden oktober 2019 for å feire 100-årsjubileet for pave Benedikt XVs apostoliske brev Maximum Illud.


Temaet for den ekstraordinære misjonsmåneden oktober 2019

“Døpt og Sendt: Kristi Kirke - Misjon i verden” er  temaet valgt av Frans til den ekstraordinære Misjons måned. Vekke bevissthet om oppgave av missio ad gentes, og inspirere den følelse av ansvar for å forkynne evangeliet med ny entusiasme, er temaer som kombinerer den pastorale bekymring for Benedikt XV i sitt apostoliske brev Maksimal Illud, publisert for 100 år siden, med den misjons vitaliteten uttrykt av pave  Frans i sin nylige apostoliske formaning Evangelii Gaudium: "Misjonshandling er paradigmet til alle kirkens verk." (EG 15)


Hvordan leve den ekstraordinære misjonsmåneden oktober 2019
Det er fire dimensjoner, spesifisert av paven, for å leve mer intenst forberedelsesreisen for den ekstraordinære misjonsmåneden oktober 2019:
1.    Et personlig møte med Jesus Kristus i live i sin kirke gjennom eukaristien, Guds ord, personlig og felles bønn;              2.     Vitnesbyrd: misjonære helgener, martyrer og bekjennere av troen, som et uttrykk for kirken spredt over hele verden;       3.    Misjonær formasjon bibelsk, kateketiske, åndelig og teologisk;

4.    Misjonær veldedighet / nestekjærlighet


Kongregasjonen for utbredelse av troen [Propaganda Fide]
I 1622 ble "Kongregasjonen for utbredelse av troen - Propaganda Fide - opprettet av pave Gregorius XV for å fremme og styre evangeliseringsarbeidet og Kirkens misjonsinnsats.

I 1967 bekreftet pave St. Paul VI gyldigheten av sin apostoliske tjeneste og ga dikasteriet et nytt navn: Kongregasjonen for evangelisering av folkeslag (KEF). Alle de døpte, gjennom den virkeevne av den kristne troen, uttrykt i aktiv veldedighet, er ansvarlige for Kirkens misjon, og støtter Den Hellige Far i hans oppdrag som universell hyrde.

Kjære menighet,

på pave Frans oppfordring ønsker vi i oktober å reflektere over den sendelsen vi har som døpte. Gjør vi nok som individer og menighet for å gi troen videre ved å vitne om den i hverdagen? Mange føler seg kanskje ikke komfortabel i misjonsoppdraget. Kanskje kan noen av de følgende aktivitetene være til hjelp. 

 

Søndag 28. september 

Fornyelse av dåpsløfter i alle messene

 

Onsdag 9. oktober 

Suppe og vennskap

Interessert i å lage mat, og dele ut til mennesker på gata som trenger det? Bli med gruppen «Suppe og vennskap». Oppmøte på kjøkkenet i Mariagården (Akersveien 16C) kl. 1630 for matlaging. De som ønsker å gå ut gjør det, og andre blir igjen på kjøkkenet. Det hele avsluttes ca. kl. 20, men du kan også gå tidligere. Har du spørsmål? Ring Flor Santamaria på tlf: 40604628. 

 

Åndelig påfyll?

Hvis du heller vil ha åndelig påfyll denne dagen, kan du også komme på «Katolsk grovbrød» kl. 18.30 og høre på lekkarmelitt Anne Samuelsen snakke om «Å be med Maria. Rosenkransen – en skole for livet i Kristus». 

  

Lørdag 12. oktober

Internasjonal rosenkrans for misjon og fred, kl. 14.30 i St. Joseph kirke. Denne dagen ber vi hele rosenkransen, og vi ber og synger på ulike språk. 

 

Lørdag 19. oktober 

I samarbeid med flere grupper i menigheten arrangerer vi seminaret ”Live Christ Share Christ”. Det blir parallelle opplegg for barn (3-12 år) og voksne fra kl. 09.30 – 19.00 (inkludert antisipert søndagsmesse kl. 18). Det finnes et eget skriv om detaljene. Det blir servert mat.  

 

Onsdag 23. oktober

Vil du lære mer om messen, og liturgien? Kom gjerne på «Katolsk grovbrød» og hør foredraget til universitetslektor Sigurd Hareide som snakker om røkelsen som nøkkel til kristen gudstjenesteforståelse under overskriften: «Det dufter alt av Paradiset». Suppe serveres fra kl. 18.30, og kveldens program innledes kl. 19.

 

Fredag 25. – lørdag 26. oktober

Med messen kl. 08.00 fredag morgen innleder vi «27 timer for Herren» i domkirken! Etter messen stilles sakramentet ut på alteret for stille tilbedelse hele dagen, bare avbrutt av de vanlige messene og rosenkransbønn. Utover ettermiddagen vil ulike grupper i menigheten lede bønn og lovsang, og det vil også være mulighet for skriftemål. Tilbedelsen avsluttes med høytidelig sakramental velsignelse 0945 på lørdag morgen, og så feirer vi messe kl. 10.00. 

 

Bli med! Husk, vi er døpt, og sendt! 

 

Mvh

p.Pål

HYRDEBREV

fra de nordiske biskopene

i anledning misjonsmåneden oktober 2019

Himmelske Far,
da din enbårne Sønn, Jesus Kristus,
stod opp fra de døde,
ga han sine disipler i oppdrag
å «gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler».
Du minner oss på at vi ved dåpen
ble gjort til deltagere i Kirkens misjon.

Styrk oss ved Den Hellige Ånds gaver til
å være modige og ivrige
vitner for Evangeliet,
slik at det oppdrag som er betrodd Kirken,
og som fortsatt er langt fra å være fullført,
må finne nye og virksomme uttrykk
som gir liv og lys til verden.

Hjelp oss å gjøre det mulig for alle mennesker
å erfare Jesu Kristi
frelsende kjærlighet og barmhjertighet,
han som lever og råder med deg
i Den Hellige Ånds enhet,
Gud, fra evighet til evighet.
Amen.

                                           
Hyrdebrev om den ekstraordinære

måneden

for misjon

 

Kjære brødre

og søstre

i Kristus,


i år markerer den verdensvide

Kirken at det er 100 år siden

pave Benedikt XV sendte ut

sin apostoliske formaning 

Maximum Illud, som omhandlet

Kirkens misjon «ad gentes»,

til mennesker som ikke kjenner Kristus. Pave Frans har i den anledning ytret ønske om at oktober 2019 skal vies spesielt til Kirkens misjon.


 Når vi på pinsedagen feirer at Gud grunnla sin Kirke på apostlenes grunnvoll og sendte dem Den Hellige Ånd, minnes vi også på at de umiddelbart begynte å oppfylle misjonsbefalingen. På forskjellige sprog forkynte de Kristus for alle som var samlet i Jerusalem. Kirkefaderen hl. Johannes Krysostomos lærer oss at dette var et tegn på at Evangeliet skulle forkynnes for alle folkeslag, og at alle tungemål skulle forenes i bekjennelsen av den ene tro. Dette blir også gjengitt når vi bærer frem vår takksigelse gjennom pinsedagens prefasjon. Kirkens apostoliske oppdrag forblir det samme, og derfor nedkaller vi i dag Den Hellige Ånd og ber ustanselig om hans hjelp til frimodig å forkynne frelsen i Jesu navn.


 Misjonen «ad gentes», til mennesker som ikke kjenner Kristus, har gjennom Kirkens historie aktualisert seg på stadig nye måter. Selv kan vi minnes kristningsverket i Norge og de modige misjonærer som kom til de skandinaviske landene i middelalderen. Senere, gjennom oppdagelsen av nye kontinenter, beveget Kirken seg også til nye misjonsmarker. De siste tiårene kan vi glede oss over at Kirken vokser i Afrika og Asia, der Kirken vinner nye mennesker for Kristus. Moderne martyrers offer er et sterkt vitnesbyrd for oss, for også i dag er Kirken livskraftig og evangeliserende som på apostlenes tid. 
Vi kan ikke bare være tilbakeskuende. Og selv om det er viktig at vi støtter Kirkens misjonærer under fjerne himmelstrøk, både åndelig og materielt, kan vi ikke bare se på Kirkens misjon i et slikt perspektiv. Hver og en av oss er døpt og sendt. I Kirkens indre opplever vi dette når foreldre kommer for å døpe sine barn og dermed forplikter seg til å lære dem om Kristus og hjelpe dem til å vokse i troen. 

Foreldre oppfyller da misjonsbefalingen. Vi kan også glede oss over et rikt og blomstrende liv i våre menigheter, hvor mennesker som søker Gud helt sikkert finner troende som kan bringe dem nærmere Kristus, enten det er prester, ordensfolk eller engasjerte legfolk. En uvurderlig innsats for troens utbredelse skjer også ved barn og unges møte med Kristus i katekesen.


 Måneden for misjon er en anledning til å minne oss selv på at vi alle, med dåpen som grunnlag, er sendt for å spre det glade budskap. Samtidig erfarer vi at færre mennesker blir døpt i Norge og ikke kjenner Kristus og Kirken. Uavhengig av årsakene til dette står misjonsbefalingen klart for oss, og den forplikter oss til å forkynne Evangeliet under alle forhold. Derfor melder  behovet for en fornyelse av vår dåpspakt seg. Den er Kirkens misjon og vår sendelse bygget på for at vi skal følge apostlenes eksempel og nå til de udøpte og ikke-troende med frelsens budskap. Gjennom et særlig fokus på dette i oktober måned kan vårt bispedømme, våre menigheter og våre hjem på nytt fylles av den Ånd som på pinsedagen ble sendt til Kirken, og som inspirerte apostlene til å gå ut i verden og forkynne Evangeliet.
Det er mitt ønske at samtlige menigheter innleder denne måneden med en høytidelig fornyelse av dåpspakten under alle messer og på alle språk, søndag 29. september 2019. Jeg ber også prestene om å forberede de troende på denne hendelsen og preke over dette tema.


 Det er også mitt håp at hver menighet sammen med prestene, samt hver  familie og hvert ordensfellesskap, i løpet av denne måneden foretar en dypere refleksjon rundt sitt eget misjonsarbeid, og derefter, ledet av Den Hellige Ånd, gjør ord til handling. Dette er allerede blitt innledet på bispedømmenivå i Pastoralrådet.  Det er mitt ønske at vi gjør dette til en prioritet i vårt bispedømme. Vi alle, både barn og unge, voksne og gamle, kan hente inspirasjon fra hellige misjonærer.


 I de fleste av våre menigheter er det vanlig å be rosenkransen i oktober  måned. Jeg oppfordrer derfor menighetene til å ha Kirkens misjon som intensjon denne måneden. Misjonsrosenkransen er en god tradisjon som kan berike menighetens bønn. Måtte salige Maria, Guds Mor og evangeliseringens stjerne, gå i forbønn for oss og vise vei til nye misjonsmarker.
                                                                            
 + Bernt I. Eidsvig, Can. Reg.
Biskop av Oslo

 


 

ST. OLAV KATOLSKE

DOMKIRKEMENIGHET