ROSENKRANS

 

 

Innledende sang - Ave Maria

Her jeg kneler ned for deg, bøyer hodet mitt i bønn. 

Denne dag, gjør til din! Fyll meg med kjærlighet!

Ave Maria, gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu.

Hva jeg har, jeg gir deg, mine ønsker og mitt håp. 

Kristi mor, vær vår mor! Bær alt frem for din Sønn!

Ave Maria…

Her jeg kneler frem for deg, ser deg smile blidt mot meg. 

Tanker og ord tar du imot, I hjertet alt blir gjemt.

Ave Maria….

 

 

 

Trosbekjennelsen

Fremsies ved korset

 

Jeg tror på Gud Fader, den Allmektige, himmelens og jordens skaper.

 

Jeg tror på Jesus Kristus, hans enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den Hellige Ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, som fór ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Gud Faders, den Allmektiges høyre hånd, og skal derfra komme igjen for å dømme de levende og de døde.

 

Jeg tror på Den Hellige Ånd, den hellige katolske kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse og det evige liv.

Amen.

 

 

 

 

 

Fader vår

Bes ved de store perlene

 

Fader vår, du som er i himmelen! 

Helliget vorde ditt navn. 

Komme ditt rike. 

Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. 

Gi oss i dag vårt daglige brød. 

Og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. 

Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde.   

Amen.                          

 

Hill deg, Maria

Bes ved de små perlene

 

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.

Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime.

Amen.

Lovprisningsbønn

Bes etter hvert ledd av rosenkransen

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet.

Amen.  

 

Fatimabønn

Å, min Jesus, tilgi våre synder, fri oss fra helvetes ild, før alle sjeler til himmelen, spesielt dem som trenger det mest.         

Amen                                                                   

                                                                          

 

 

Gledens mysterier

(bes gjerne på mandager og lørdager)

Engelen Gabriels budskap til Maria (Luk. 1,28-38)

Marias besøk hos Elisabeth (Luk. 1,39-56)

Jesu Kristi fødsel (Luk. 2,1-21)

Jesus blir båret frem i tempelet (Luk. 2,22-38)

Jesus blir gjenfunnet i tempelet (Luk. 2,41-52)

Smertens mysterier

(bes gjerne på tirsdager og fredager)

Jesu dødsangst i Getsemane (Luk. 22,39-44)

Jesus blir hudstrøket (Joh. 19,1)

Jesus blir tornekronet (Joh. 19,2-3)

Jesus bærer sitt kors (Joh. 19,17-24)

Jesus blir korsfestet og dør (Joh. 19,25-37)

Lysets mysterier

(bes gjerne på torsdager)

Jesus døpes i Jordan (Matt. 3, 13-17)

Jesus fremstår under bryllupet i Kana (Joh. 2, 1-11)

Jesus forkynner Guds rike og kaller til omvendelse            (Mark. 1, 14-15)

Jesus forklares på berget (Luk. 9, 28-36)

Jesu innstifter nattverden (Matt. 26, 26-29)

Herlighetens mysterier

(bes gjerne på onsdager og søndager)

Jesu oppstandelse fra de døde (Joh. 20,1-10)

Jesu himmelferd (Apg. 1,6-11)

Den hellige ånds komme (Apg. 2,1-12)

Marias opptagelse i himmelen (Åp.12,1)

Marias kroning i himmelen (Åp. 2,10b)

 

Salve Regina

 

Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor. Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset! Til deg roper vi, Evas landflyktige barn. Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal. Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss. Og når vår utlendighets tid er forbi, vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt. Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.

Amen

 

Litani Til Guds Mor - Det lauretanske litani  

 

V: Herre, miskunn deg                            S: Herre, miskunn deg

V: Kristus, miskunn deg                          S: Kristus, miskunn deg

V: Herre, miskunn deg                            S: Herre, miskunn deg

V: Kristus, hør oss                                    S: Kristus, bønnhør oss

 

Gud Fader i himmelen,                            miskunn deg over oss. 

Gud Sønn, verdens frelser,                      miskunn deg over oss.

Gud Hellige Ånd,                                        miskunn deg over oss.

Hellige Treenighet, én Gud,                      miskunn deg over oss.

 

Hellige Maria,                                               be for oss.

Hellige Guds mor,                                       be for oss.

Hellige jomfru,                                             be for oss.

Kristi mor,                                                     be for oss.

Kirkens mor,                                                 be for oss.

 

Du nådens mor,                                            be for oss.

Du renhetens mor,                                       be for oss.

Du kyskhetens mor,                                     be for oss.

Du jomfruelige mor,                                     be for oss.

Du uplettede mor,                                        be for oss.

Du elskelige mor,                                          be for oss.

Du herlige mor,                                             be for oss.

Du rådvishetens mor,                                  be for oss.

Du Skaperens mor,                                       be for oss.

Du Frelserens mor,                                       be for oss.

Du viseste jomfru,                                         be for oss.

Du ærverdigste jomfru,                                be for oss.

Du høyt lovpriste jomfru,                             be for oss.

Du mektige jomfru,                                       be for oss.

Du milde jomfru,                                           be for oss.

Du trofaste jomfru,                                       be for oss.

Rettferdighetens speil,                                 be for oss.

Visdommens trone,                                       be for oss.

Vår gledes grunn,                                          be for oss.

Åndens gjemme,                                           be for oss.

Dyrebare vase,                                               be for oss.

Hengivenhetens kalk,                                   be for oss.

Du mystiske rose,                                          be for oss.

Du Davids tårn,                                              be for oss.

Du elfenbenstårn,                                         be for oss.

Du gyldne hus,                                               be for oss.

Du paktens ark,                                             be for oss.

Du himmelens port,                                     be for oss.

Du morgenstjerne,                                       be for oss.

Du frelse for syke,                                         be for oss.

Du synderes tilflukt,                                      be for oss.

Du sorgfulles trøster,                                    be for oss.

Du kristnes hjelper,                                      be for oss.

Englenes dronning,                                       be for oss.

Patriarkenes dronning,                                 be for oss.

Profetenes dronning,                                    be for oss.

Apostlenes dronning,                                    be for oss.

Martyrenes dronning,                                  be for oss.

Bekjennernes dronning,                               be for oss.

Jomfruenes dronning,                                  be for oss.

Alle helliges dronning,                                  be for oss.

 

Du dronning unnfanget uten synd,             be for oss.

Du dronning opptatt i himmelen,                be for oss.

Du dronning av den hellige rosenkrans,     be for oss.

Du fredens dronning,                                     be for oss.

 

V: Guds Lam, som tar bort verdens synder.

S: Skån oss, Herre.

V: Guds Lam, som tar bort verdens synder.

S: Bønnhør oss, Herre.

V: Guds Lam, som tar bort verdens synder.

S: Miskunn deg over oss.

V: Be for oss, Guds hellige mor.

S: At vi må bli verdige til Kristi løfter.

 

La oss be:

 

Gud, du leser våre tanker og kjenner våre ønsker, rens vår vilje i den hellige Ånds ild, så vi kan elske deg og prise deg av hele vårt hjerte.

 

Ved Kristus, vår Herre.

Amen