top of page

KATECHEZY DO I KOMUNI ŚWIETEJ

Katechezy od godz 10:00 do 13:00 w szkole Św. Sunnivy

Najważniejsze modlitwy i prawdy naszej wiary

 

MODLITWA PAŃSKA

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen

 

ZDROWAŚ MARYJO

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą; błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Nie pożądaj rzeczy bliźniego swego.

 

WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY

1. Rachunek sumienia.

2. Żal za grzechy.

3. Mocne postanowienie poprawy.

4. Spowiedź szczera.

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

 

 

 

PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

 

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i

powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć

Komunię Świętą.

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów

mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w

zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

GŁÓWNE PRAWDY WIARY

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

WIERZĘ W BOGA

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Który się począł z Ducha Świętego; narodził z Maryji Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

SAKRAMENTY ŚWIĘTE

1. Chrzest.

2. Bierzmowanie.

3. Eucharystia.

4. Pokuta.

5. Namaszczenie chorych.

6. Kapłaństwo.

7. Małżeństwo.

 

 

 

Mały katechizm do I Komunii Świętej.

 

1. Co to jest modlitwa?

Modlitwa to rozmowa i przebywanie z Bogiem.

 

2. W jaki sposób Pan Jezus nas zbawił?

Pan Jezus nas zbawił przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie.

 

3. Co to jest cud?

Cud to niezwykłe zjawisko, poprzez które Bóg daje ludziom znak, aby umocnić ich wiarę.

 

4. Co to jest grzech?

Grzech to nieposłuszeństwo Bogu, brak miłości i zaufania do Niego, wybranie własnej drogi. Grzech ciężki ( śmiertelny) to przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych.

 

5. Co to są przykazania?

Przykazania Boże to drogowskazy, które prowadzą nas do nieba.

 

6. Co to jest Kościół?

Kościół jest wspólnotą ludzi, którzy wierzą w Boga i naśladują Jezusa.

 

7. Co to są sakramenty święte?

Sakramenty święte to widzialne znaki, przez które Pan Jezus mocą Ducha Św. daje nam życie Boże.

 

8. Co to jest sumienie?

Sumienie to głos Boga, który pomaga nam odróżnić dobro od zła i ostrzega nas przed złem.

 

9. Co to jest rachunek sumienia?

Rachunek sumienia to przypomnienie sobie wszystkich popełniony grzechów.

 

10. Czym jest Msza Święta?

Msza Św. jest ucztą ofiarną, w czasie, której jednoczymy się z Chrystusem.

bottom of page